NORMES DE ACCÈS MENORS

 

Per norma general, els/les menors de qualsevol edad han de pagar entrada per accedir als concerts. Consulta en el procés de compra de cada concert si hi ha alguna oferta d’accés gratuït de  menors segons l’edad.

Les persones menors de 16 anys podran accedir al festival  pagant l’entrada corresponent i hauran d’anar acompanyats pels seus pares/mares/tutor/a. Els tutors/es hauran de portar la documentació que els identifique com a tals i necessitaran autorizació firmada.

D’altra banda, el pare/mare o tutor/a haurà de signar un document de descàrrec pel qual es fa responsable del menor mentre aquest es trobe a l’interior del recinte. A més dels documents corresponents, els pares/mares o tutors/es hauran de portar una entrada vàlida i acompanyaran al/la menor dins del recinte, sense que siga possible romandre a soles dins del recinte.

En tot moment tant els pares/mares o tutors/es legals com el menor hauran de portar damunt el seu DNI o passaport per si fóra requerit per part del personal de l’organització. En el cas d’estrangers hauran de tindre els documents oportuns del seu país d’origen. Tant l’autorització d’assistència com el document de descàrrec podran arreplegar-se i emplenar-se a l’entrada del recinte.

L’organització informa de que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol als menors de 18 anys.

La falta de compliment d’aquestos requisits, seran motiu d’expulsió del recinte i no donaran dret a cap reemborsament del preu abonat per l’entrada del menor.

DESCARREGAR AUTORITZACIÓ