fbpx

Accès menors

Per norma general, els menors fins a 3 anys poden accedir de manera gratuïta als concerts. Consulta durant el procés de compra de cada un dels concert les condicions de compra d’entrades per a menors.

Les persones menors de 16 anys podran accedir al festival pagant l’entrada corresponent i hauran d’anar acompanyats pels seus pares/mares o tutor/a. Els tutors/es hauran de portar la documentació que els identifique com a tals i necessitaran una autorizació signada.

D’altra banda, el pare/mare o tutor/a haurà de signar un document pel qual es fa responsable del menor mentre es troben a l’interior del recinte. A més dels documents corresponents, els pares/mares o tutors/es hauran de portar una entrada vàlida i acompanyaran al/la menor dins de Vivers, sense que siga possible romandre a soles a l’interior del recinte de concerts.

En tot moment tant els pares/mares o tutors/es legals com el menor hauran de portar damunt el seu DNI o passaport per si fóra requerit per part del personal de l’organització. En el cas d’estrangers hauran de tindre els documents oportuns del seu país d’origen. Tant l’autorització d’assistència com el document de descàrrec podran arreplegar-se i emplenar-se a l’entrada del recinte.

L’organització informa de que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol als menors de 18 anys.

La falta de compliment d’aquestes normes, seran motiu d’expulsió del recinte i no donaran dret a cap reemborsament del preu abonat per l’entrada del menor.